Lekarz Psychiatra powiaty: lęborski i wejherowski

Numer referencyjny oferty pracy: 
20476
Stanowisko: 
Specjalizacja: 
Rodzaj placówki: 
Formy zatrudnienia: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
W związku z włączeniem do programu pilotażowego opieki środowiskowej w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego SAMODZIELNY PUBLICZNY  SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Lęborku nawiąże współpracę  z:
  • lekarzami specjalistami w zakresie psychiatrii.

Oferujemy pracę w nowym modelu opieki z zapewnieniem możliwości rozwoju zawodowego i atrakcyjnym wynagrodzeniem. Formę i zakres współpracy dostosujemy do indywidualnych preferencji kandydatów.

Miejsce udzielania świadczeń:
powiat lęborski oraz powiat wejherowski.

Więcej informacji udziela:
Kierownik Działu Kadr i Organizacji Pracy oraz Sekretariat Dyrekcji

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku z siedzibą w Lęborku przy ul. Juliana Węgrzynowicza 13 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.”


Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że: 1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
 listownie na adres: ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork,
 przez e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl,
 telefonicznie: 59 8635 325.
2. Inspektor Ochrony Danych
W naszym Szpitalu powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i praw, które Ci przysługują na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z inspektorem możesz skontaktować się w następujący sposób:
 przez e-mail: iod@szpital-lebork.com.pl,
 telefonicznie: 59 8635 273.
3. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Kodeks Pracy.
Podanie Twoich danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś/aś dostarczając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Twoje dane mogą zostać ujawnione pracownikom i współpracownikom Szpitala w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz naszym dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcą usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych
Nasz Szpital nie przewiduje przekazywania Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych.
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru lub przez okres jednego roku w przypadku przesłania dokumentów poza prowadzonym naborem.
7. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, czyli Tobie
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:  prawo dostępu do Twoich danych osobowych,  prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  oraz w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, prawo do: wycofania zgody, żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Twoje dane nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka. Twoje dane nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Skontaktuj się z pracodawcą

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą pracy skontaktuj się z pracodawcą i prześlij mu swoje CV.

Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać te zgody. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podobne oferty w Twojej okolicy: