ENDOKRYNOLOG teleporady

Numer referencyjny oferty pracy: 
21579
Stanowisko: 
Specjalizacja: 
Rodzaj placówki: 
Formy zatrudnienia: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 

Placówka medyczna Home Doctor serdecznie zaprasza do współpracy lekarza endoktynologa

Dlaczego warto z nami współpracować:
- Tylko połączenia telefoniczne, bez video i chat
- Prosty i przejrzysty system wypełnienia dokumentacji medycznej
- Bardzo elastyczny grafik pracy (dostosujemy się do lekarza)
- Stawka godzinowa lub od pacjenta
- Umowa zlecenie lub B2B

Po więcej szczegółów zapraszam serdecznie do kontaktu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Doc4You Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie ul. Domaniewska 45, NIP: 525/265-67-02, zwany
dalej podmiot medyczny
I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem email: pawel.meller@informatykamedyczna.pl lub na adres podmiotu
II. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy
wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty
urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu
dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych
osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej,
przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą
przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od
Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i
zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą
przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody
na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i
innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).


Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Doc4You Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 206097, NIP: , adres e-mail: kontakt@homedoctor.pl, zwana dalej Spółką.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Paweł Meller. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: pawel.meller@informatykamedyczna.pl
3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
● przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako czynności zmierzające do zawarcia umowy,
● wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
● wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – stanowi wymóg ustawowy i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
● do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
● przez okres roku po zakończonej rekrutacji – jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądania przesłania ich innemu Administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że dane przetwarzane są na podstawie wyrażanej zgody oraz są przetwarzane w sposób zautomatyzowany..
9) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Skontaktuj się z pracodawcą

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą pracy skontaktuj się z pracodawcą i prześlij mu swoje CV.

Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać te zgody. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podobne oferty w Twojej okolicy: